Mini banner
Zpět

3" RED STROBE (12/6/1)

Výrobky v kategoriích F4, T2 a P2 jsou dostupné pouze na dotaz a po předložení platného průkazu odpalovače ohňostrojů.
Na dotaz
Cena 180 Kč
Cena bez DPH 148,76 Kč bez DPH
Kód:   WHPP355

Popis produktu


Bezpečnostní pokyny: puma musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné kompakt ukotvit aby nedošlo k jeho převržení v průběhu činnosti. Při zapalování se nikdy nenaklánějte nad výmetnou část pumy. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy postupujte podle návodu na výrobku!
 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335    
H203 - Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.    
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji  zapálení.
           Zákaz kouření.
P250 - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.   
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
           Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401 - Skladujte pouze v původním obalu.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.18 kg
Počet ran 1
Kalibr (mm) 75 / 3"
NEC (g) 140 g
Klasifikace ADR 1.3G
Klasifikace pyrotechniky F4
Délka efektu 5-10 sek.

Naposledy prohlížené