Mini banner
Zpět

GIANT BUTTERFLY (36/1)

GIANT BUTTERFLY 6KS
Skladem (2232 Ks)
Zítra
Cena 159 Kč
Cena bez DPH 131,41 Kč bez DPH
- +
Kód:   PPT0648

Popis produktu


GIANT BUTTERFLY 6KS

Balení obsahuje 6 kusů gigantických motýlů, kteří po zapálení začnou rotovat na zemi a poté vyletí 5-10m do vzduchu. GIANT BUTTERFLY se řadí do 2. kategorie a jsou prodejné od 18. let.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Neprodejné po kusech. Vyhněte se překážkám nad hlavou, nezapalujte v blízkosti vysokých budov, stromů atp. Umístěte motýlka na rovný terén, barevnou stranou křídel směrem vzhůru. Postavte se stranou od výrobku (mimo osu vzletu), zapalte iniciační zápalnici na jejím nejvzdálenějším konci a okamžitě ustupte nejméně 8m. Pokud výrobek selhal, počkejte 30 minut před další manipulací a vraťte prodejci. 

Minimální věková hranice je 18let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    

Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.16 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky F2
Délka efektu 5-10 sek.

Naposledy prohlížené

GIANT BUTTERFLY  (36/1)
Kód: PPT0648
Cena s DPH:
159
- +