Mini banner
Zpět

Party konfety 40cm

PantaPyrotechnik - 201609111850550-con40p-ekopyro-1665493343-small.jpg
Party konfety 40cm
Na dotaz
Kód:   CON40P

Popis produktu

 

Party konfety 40cm

Party konfety s délkou 40 cm Vám zaručí dost zábavy a také úklidu, to ale k pořádné zábavě už ale patří!

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pouze pro venkovní použití. Musí být prodáváno, tak jak je zabaleno výrobcem. Položte jednotlivě na stabilní podložku a ujistěte se že v blízkosti nejsou žádné stromy či vysoké budovy. Identifikujte a zapalte konec iniciační zápalnice a vzdalte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 8m. Diváci musí být vzdálení alespoň 15m. Postupujte podle návodu na balení. Pokud výrobek selhal, počkejte 15 minut před další manipulací. Následně ponořte do nádoby s vodou a počkejte 24h, poté vraťte prodejci.

Minimální věková hranice je 18 let. 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametry

Parametr Hodnota
Hmotnost 0.2 kg
NEC (g) 48 g
Klasifikace ADR 1.4G
Klasifikace pyrotechniky T1
Délka efektu 5-7 sek.

Videa